Welkom   
 Wie zijn wij   
 Sponsors   
 Media   
 Programma   
 Foto's   
 Contact   
 Gastenboek   

  
Download hier de huisregels

De hieronder staande huisregels gelden tijdens het door Stichting Kruidnood georganiseerde Sinterklaasfeest en die zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Kruidnood.
De gewone fatsoensnormen en omgangsvormen gelden overigens altijd !

1. ROKEN:

1. In de Warenar mag nergens worden gerookt.
2. Indien men buiten de Warenar rookt moeten peuken, deugdelijk gedoofd, opgeruimd worden.
3. Sinterklaas en Zwarte Pieten roken nooit in het bijzijn van kinderen of in het zicht van kinderen.

2. ALCOHOL:

1. Tijdens het Sinterklaasfeest mag er tot 17:00 uur geen alcohol geschonken/ gedronken worden. Dit is tot ruim na de laatste voorstelling.
2. Aan kinderen onder de 18 jaar mag er nooit alcohol verstrekt (doorgegeven) worden. Deze leeftijdsgroep mag ook geen alcoholische dranken drinken in de Warenar. Bij twijfel over de leeftijd zal daarom een ID gevraagd worden.
3. Overmatig alcoholgebruik wordt niet geaccepteerd. Indien het vrijwilligers betreft kan dit leiden tot beŽindiging van het vrijwilligersschap.
4. Sinterklaas en Zwarte Pieten nuttigen gťťn alcohol.

3. DRUGS:

1. Het gebruik van hard- en softdrugs wordt niet geaccepteerd. Indien het vrijwilligers betreft kan dit leiden tot beŽindiging van het vrijwilligersschap !
2. Het aan derden beschikbaar stellen van bovengenoemde drugs wordt niet geaccepteerd. Indien het vrijwilligers betreft kan dit leiden tot beŽindiging van het vrijwilligersschap. Bovendien zal het bestuur de Politie hiervan op de hoogte brengen.
3. Bij het vermoeden dat men hard- en softdrugs bij zich heeft kan men ter plaatse gefouilleerd worden en zal men eventuele zakken moeten legen en tassen e.d. moeten openen.

4. AGRESSIE, GEWELD, CRIMINALITEIT

1. Agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme) wordt niet geaccepteerd. Indien het vrijwilligers betreft kan dit leiden tot beŽindiging van het vrijwilligersschap !
2. Bovendien kan het bestuur in het geval van agressie, geweld en of criminaliteit, de Politie hierbij betrekken.
3. Eventuele schade als gevolg van agressie, geweld, criminaliteit (w.o. vandalisme) zal worden verhaald bij betrokkene; in geval van minderjarigen zal verhaal worden gezocht bij hun ouders/verzorgers.

5. DISCRIMINATIE, SEKSUELE INTIMIDATIE, INCIDENTEN, PESTEN:

1. Grensoverschrijdend of ander ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, "vervelende incidenten" en pesten wordt niet geaccepteerd.

6. GEDRAGSREGELS VRIJWILLIGERS

1. Stichting Kruidnood verwacht vrijwilligers, in het bijzonder diegenen die in de uitoefening van hun taak met kinderen/jongeren werken, kennis hebben genomen van artikel 5.
2. Stichting kruidnood kan in het kader van de vrijwilligerstaken te allen tijde van de vrijwilliger verlangen dat deze een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overlegt. Deze VOG zal in beginsel kosteloos worden verstrekt en Stichting Kruidnood zal bij het doen van de aanvraag behulpzaam zal zijn. Als men om hem/haar moverende redenen niet een VOG wil overleggen, dan mag men de bedoelde taak voor Stichting kruidnood niet uitoefenen.
3. Vrijwilligers zullen bij het aangaan van de afspraken omtrent hun taken worden gevraagd een Vrijwilligersverklaring tekenen waardoor zij aangeven van de, in de huisregels, genoemde punten op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.

7. PRIVACY EN BEELDMATERIAAL

1. Het is niet toegestaan om in de wc's beeldopnamen te maken met een camera, een smartphone, een tablet of anderszins.
2. Het is niet toegestaan om beeldopnamen van personen gemaakt te delen met derden zonder toestemming van het bestuur van Stichting Kruidnood.

8. ST. KRUIDNOOD OP INTERNET EN IN SOCIAL MEDIA EN GEDRUKTE MEDIA

1. Het is vrijwilligers en derden niet toegestaan om zonder toestemming op internet of in gedrukte media de suggestie te wekken dat bepaalde websites, social media kanalen of hard copy media onder beheer van Stichting Kruidnood tot stand zijn gekomen, terwijl dat niet het geval is.
2. Het is in dit verband niet toegestaan om zonder toestemming de naam van Stichting kruidnood en/of het logo van Stichting kruidnood in welke (aangepaste) vorm dan ook te gebruiken.

9. VUURWERK

1. Het is een ieder - vrijwilliger en/of andere bezoekers - verboden vuurwerk bij zich te hebben en/of dit te ontsteken.
2. Als vuurwerk worden aangemerkt: rotjes, strijkers, vuurpijlen, zgn. "Bengaals vuur" al dan niet in fakkels, andersoortige fakkels en alles wat daar op lijkt.
3. Bij het vermoeden dat iemand vuurwerk zich heeft, kan deze persoon ter plaatse gefouilleerd worden. Men zal eventuele zakken moeten legen, tassen e.d. moeten openen en het betrokken vuurwerk moeten afgeven. Dit vuurwerk wordt door het bestuur afgevoerd.
4. Personen die vuurwerk bij zich hebben zullen van het verwijderd worden. Indien het vrijwilligers betreft kan dit leiden tot beŽindiging van het vrijwilligersschap !
5. Indien men geen gevolg geeft aan het verzoek om het vuurwerk af te geven, of indien men toch vuurwerk ontstoken heeft, kan het bestuur besluiten de Politie in te schakelen.
6. Eventuele schade als gevolg van vuurwerk zal verhaald worden bij degene, die het betrokken vuurwerk in zijn bezit had, dan wel ontstak; in geval van minderjarigen zal verhaal worden gezocht bij hun ouders/verzorgers.

10. De Warenar:

1. Aankondigingen, foto's, informatieblaadjes enz. alleen op de daarvoor aangewezen plekken opgehangen worden.
2. In de Warenar gestalde fietsen worden verwijderd.
3. Gevonden voorwerpen worden bij het bestuur ingeleverd. Men mag geen spullen meenemen als men niet de eigenaar is.
4. Van diefstal van eigendommen van Stichting Kruidnood zal aangifte gedaan worden.
5. Stichting kruidnood, noch het bestuur, zijn aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van vrijwilligers en/of bezoekers.

11. ROMMEL OPRUIMEN:

1. Lege flesjes, flessen, glazen, bekers, kratten en dergelijke dienen te worden teruggebracht naar de bar. Flessendopjes dienen in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
2. Afval, waaronder plastic bekers of flesjes, e.d., moeten worden gedeponeerd in de afvalbakken.

12. HONDEN:

1. Tijdens de voorstellingen is het verboden voor honden.

13. (BROM)FIETSEN/SCOOTERS, AUTO'S, PARKEREN:

1. Auto's (ook de zgn. "bromfiets-auto's" 40 km e.d.) moeten parkeren in de daartoe aangegeven parkeervakken. Men parkeert aldaar voor eigen risico. Indien men buiten de parkeervakken parkeert, kan men door de politie bekeurd worden. Stichting Kruidnood, noch het bestuur, aanvaarden enige vorm van aansprakelijkheid voor schade aan het voertuig e/o bekeuringen.

14. BETREDEN EN VERLATEN VAN HET COMPLEX/ DE BUURT

1. Betreding en verlaten van de Warenar is alleen mogelijk via de daarvoor geŽigende in- en uitgangen.
2. Men wordt geacht zo rustig mogelijk het pand te verlaten en geen overlast door lawaai of op andere wijze te veroorzaken rond het pand en in de aangrenzende buurten.


* * * * *

Het bestuur is gerechtigd personen die zich niet gedragen conform deze afspraken of zich anderszins misdragen uit de Warenar te verwijderen.
Indien het vrijwilligers betreft kan dit leiden beŽindiging van het Vrijwiliggersschap.
In voorkomende gevallen kan het bestuur de Politie inschakelen.
Aanwijzingen in dit kader van Kruidnood-bestuursleden en andere daartoe bevoegde Kruidnood-commissieleden en-functionarissen, moeten opgevolgd worden.

© Stichting Kruidnood 2011-17